EduWeek

Regulamin

Regulamin Konferencji nt. metody Vojty oraz EduWeek

§1.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 6.05.2021
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Konferencja - konferencja nt. metody Vojty z okazji 20-lecia współpracy Internationale Vojta Gesellschaft z Fundacją "Promyk Słońca" organizowana na platformie szkoleniowej w dniu 10 maja 2021 r.
 • EduWeek – cykl webinarów online z zakresu terapii dzieci i dorosłych organizowanych na platformie szkoleniowej przez Organizatora w dniach: 10-16 maja 2021
 • Organizator – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca” we Wrocławiu prowadzona przez Fundację Promyk Słońca z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61/100, KRS: 0000090215
 • Uczestnik - osoba fizyczna, która zawarła umowę o udział w Konferencji/EduWeek
 • Zgłoszenie - działania mające na celu zarejestrowanie osoby fizycznej na konferencję/Eduweek
 • Formularz rejestracyjny – formularz w postaci elektronicznej lub papierowej
 • Potwierdzenie udziału - e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie, potwierdzający skuteczne zgłoszenie Uczestnika na Konferencję/EduWeek
 • Umowa – umowa o udział Konferencji/EduWeek zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia udziału, na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Platforma szkoleniowa - platforma informacyjno-informatyczna, która umożliwia Użytkownikom na udział w Konferencji/EduWeek
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę o udział w Konferencji/EduWeek, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§2.

 1. Rejestracja oraz udział w Konferencji/EduWeek wymaga dysponowania przez Uczestnika/osobę fizyczną zainteresowaną udziałem w Konferencji/EduWeek :
 • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet) oraz zdolnym do odtwarzania obrazu i dźwięku;
 • zaktualizowaną przeglądarką: Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Safari, przy czym skuteczne korzystanie z platformy szkoleniowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu Użytkownika do sieci Internet oraz niespełnianie warunków technicznych, niezbędnych do udziału w Konferencji/EduWeek.

 

§3.

 1. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://eduweek.promykslonca.pl/rejestracja/
 2. Osoba fizyczna podczas wypełniania formularza rejestracyjnego zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi danymi.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji/EduWeek jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie opłaty zgodnie z §4.
 4. Potwierdzeniem udziału w Konferencji/EduWeek jest akceptacja zgłoszenia przez Organizatora.
 5. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@promykslonca.pl
 6. Opisane w pkt 5 powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w sytuacji, w której usługi związane z Konferencją/EduWeek zostaną udostępnione uczestnikowi przed upływem terminu 14-dni od dnia zawarcia umowy na udział w Konferencji/EduWeek 
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji uczestnika/konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.

 

§4.

 1. Udział w Konferencji/EduWeek jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty za udział określona jest na stronie internetowej: https://eduweek.promykslonca.pl/.
 3. Opłata obejmuje w zależności od wybranej opcji:
 • Udział w EduWeek oraz jednorazowy dostęp do webinarów
 • Konferencja na temat metody Vojty oraz jednorazowy dostęp do wykładów
 • EduWeek + konferencja na temat metody Vojty -oraz jednorazowy dostęp do wykładów i webinarów

 

§5.

 1. Konferencja/EduWeek jest przeznaczona dla fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, lekarzy, rodziców oraz innych zainteresowanych osób.
 2. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konferencji/EduWeek.
 3. Brak udziału w Konferencji/EduWeek z przyczyn dotyczących Uczestnika nie jest podstawą do zwrotu opłaty, dokonanej zgodnie z §4.
 4. Kopiowanie materiałów konferencyjnych, nagrywanie Konferencji/EduWeek, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań bez zgody Organizatora i/lub autora materiałów jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online jeśli uczestnik swoim zachowaniem będzie zakłócał prawidłowy przebieg Konferencji Online. W takim przypadku stosuje się ust. 3 powyżej.

 

§6

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Konferencji/EduWeek najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej zakończenia lub daty, w której miała być zakończona, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@promykslonca.pl
 2. W reklamacji należy wskazać: przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Oceny zasadności reklamacji dokonuje Organizator po sprawdzeniu sposobu realizacji Konferencji/EduWeek zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami.
 5. Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy złożyć do Dolnośląskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim /wniosek – zapis na sąd polubowny).

 

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług spółki Promyk Sp. z o.o.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy oraz na podstawie art. 6.1. a) RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową przedmiotu umowy;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w placówce, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta.
 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
 7. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

 

§8

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu na stronie internetowej: https://eduweek.promykslonca.pl/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Fundacja "Promyk Słońca "

Fundacja "Promyk Słońca" jest organizatorem tygodnia edukacyjnego EduWeek. Jesteśmy organizacja pożytku publicznego działającą od 1990 roku.
Realizujemy model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi i jego rodziną więcej

Media społecznościowe

Kontakt

email: szkolenia@promykslonca.pl

tel: 71 79 50 950

EduWeek

© Copyright – Fundacja Promyk Słońca

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram